Uniwersytet w Białymstoku
Wydzia Filologiczny
Pl. NZS 1, p. 57
15-420 Białystok
tel. 85 745-74-61